Info
  +
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Εφαρμογή

Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών» από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» και την «Ασφάλεια Συναλλαγών» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση υπηρεσιών που πραγματοποιείται από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στα Ιωάννινα, 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45 500 με Α.Φ.Μ.: 095733186 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

 

1. Πληροφορίες χρήστη

Οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης κατά την αγορά υπηρεσιών/πακέτων τεχνικού ελέγχου, παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέες υπηρεσίες ή προσφορές, σε πελάτες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@kallis-nissan.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

 

2. Παραγγελίες.

2.1 Υποβολή Ηλεκτρονικής Παραγγελίας

 

Η αγορά υπηρεσιών/πακέτων τεχνικού ελέγχου υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 

Των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων υπηρεσιών. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

 

Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης για την αγορά των υπηρεσιών.

 

Της συνολικής τιμής των υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές.

 

- Των μέσων πληρωμής, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες.

 

- Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

- Της ύπαρξης της ευθύνης της Επιχείρησης

 

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

 

- Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

 

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

 

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη

 

- Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Επιχείρηση έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

 

- Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

 

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Επιχείρηση αποτελεί πρόταση για αγορά των υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία . Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής

 

2.2 Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης θα λάβει από την petiteville.gr μέσω e-mail ή τηλεφώνου την επιβεβαίωση και τον αριθμό παραγγελίας.

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων υπηρεσιών, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τις υπηρεσίες στις οποίες διαπιστώθηκε το σφάλμα οπότε η Επιχείρηση οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία.

 

2.3 Όροι Παροχής Υπηρεσιών – Διενέργειας ελέγχου

 

 1. Υπαναχώρηση από την εντολή ελέγχου γίνεται χωρίς αιτιολογία, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση υπαναχώρησης μέχρι και 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού και η ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στο ακέραιο το τίμημα του ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση η χρέωση θα ανέρχεται στο ήμισυ της αξίας του προγραμματισμένου ελέγχου.
  Σε περίπτωση ακύρωσης στο σημείο του προγραμματισμένου ελέγχου κατά την παρουσία του μηχανικού, για οποιοδήποτε λόγο πλην υπαιτιότητας της εταιρίας και δυσχερών καιρικών φαινομένων, ο εντολέας υποχρεούται στην εξ’ ολοκλήρου καταβολή του τιμήματος του επιλεγμένου πακέτου ελέγχου.

 2. Ο έλεγχος πατώματος πραγματοποιείται εφόσον το όχημα έχει ικανή απόσταση από το έδαφος ώστε να μπορεί να ανέβει στις ράμπες. Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρούνται 10 ευρώ από το ποσό χρέωσης του διεξοδικού ελέγχου.

 3. Δεν πραγματοποιείται έλεγχος σε μέρη του αυτοκινήτου που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων και δεν ανήκουν στον εργοστασιακό εξοπλισμό, όπως συστήματα υγραεριοκίνησης (LPG), φυσικού αερίου (CNG), μηχανικές μετατροπές κ.α.

 4. Η δοκιμή οδήγησης (test drive) δεν πραγματοποιείται εφόσον :
  α) Δεν υπάρχει η έγκριση/εξουσιοδότηση από τον πωλητή-ιδιοκτήτη.
  β) Δεν ευρίσκονται όλα τα νόμιμα έγγραφα και παραστατικά, που συνοδεύουν κάθε όχημα , όπως π.χ. επίσημες Πινακίδες, άδεια Κυκλοφορίας εν ισχύ, δελτίο ΚΤΕΟ εν ισχύ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν ισχύ και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο συνοδεύει -κατά περίπτωση -το υπό έλεγχο όχημα.
  γ) Αν το αυτοκίνητο δεν έχει τεχνική επάρκεια για χρήση σε δημόσιο δρόμο.

 5. Ο πωλητής-ιδιοκτήτης δεν απαιτείται να βρίσκεται εντός του οχήματος κατά τη δοκιμή στο δρόμο εφόσον, με την εντολή ελέγχου – με ρητή δήλωσή του – παραχωρεί τη δυνατότητα αυτή στον ελεγκτή.

 

3. Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της ιστοσελίδας www.kallis-nissan.gr, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για υπηρεσίες.

 

4. Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με κάρτα ή μετρητά στο χώρο της επιχείρησης

Έχετε την επιλογή να πληρώσετε το πακέτο στον χώρο της επιχείρησης με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αλλά και με μετρητά.

Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, με το τρόπο που επιθυμείτε (κατάθεση μέσω ATM, μεταφορά μέσω e-banking, κατάθεση από τον γκισέ της τράπεζας). Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ID της παραγγελίας ως αποδεικτικό πληρωμής.

Εθνική Τράπεζα IBAN. GR7801103590000035947029134

Δικαιούχος, Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής, τα έξοδα πρέπει θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εντολέα και όχι τον παραλήπτη, συνεπώς πρέπει να επιλεγεί η μέθοδος DEBT/OUR.

Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

Μπορείς να εξοφλήσεις την παραγγελία σας είτε με πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard, είτε με χρεωστική. Με τη χρεωστική και την πιστωτική κάρτα η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

5. Eυθύνη – Δήλωση αποποίησης

Η ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ  παρέχει υπηρεσίες ελέγχου μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο εντολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Με την εντολή ελέγχου ο πελάτης αυτομάτως αποδέχεται και τους παρακάτω όρους:

 1. Ο έλεγχος οχήματος από την ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ  ζητείται από τον ιδιοκτήτη-πωλητή του οχήματος, ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο, ή από τον υποψήφιο αγοραστή με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη-πωλητή.
 1. Το αποτέλεσμα του ελέγχου, εφεξής «αναφορά ελέγχου», υπέχει καθαρά πληροφοριακό ρόλο για την κατάσταση του αυτοκινήτου τη στιγμή του ελέγχου και μόνο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί:

  α) να αποτελέσει εγγύηση τόσο για την κατάσταση όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο,
  β) να θεωρηθεί υπόδειξη για αγορά ή μη, του εν λόγω οχήματος.
 1. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την χρήση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου εξοπλισμού κατάλληλο για χρήση από εκπαιδευμένους μηχανικούς. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αφορά αποκλειστικά την κατάσταση του οχήματος τη στιγμή του ελέγχου. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες παρεμβάσεις ή μεταβολές στο ελεγμένο όχημα, ουσιώδεις ή επουσιώδεις ( πχ κακή χρήση από τον ιδιοκτήτη, ατύχημα ή παρέμβαση στο όχημα, καθώς και φυσιολογικές φθορές) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της εντολής ελέγχου, καθώς είναι αδύνατον να προβλεφθούν και να αποτυπωθούν στην αναφορά ελέγχου.
 1. Περιορισμοί χρόνου, χώρου διεξαγωγής των ελέγχων καθώς και κόστους, δεν επιτρέπουν την αποσυναρμολόγηση τμημάτων, καλυμμάτων και εξαρτημάτων του οχήματος ώστε να ελεγχθεί το εσωτερικό τους. Ως εκ τούτου, μερικά στοιχεία του ελέγχου δύνανται να αξιολογηθούν με υποκειμενικό και συμπερασματικό τρόπο λαμβάνοντας υπ’ όψη συνδυασμό στοιχείων.
 1. Η ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ  δεν ευθύνεται για συμπεράσματα που δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν από την διαδικασία ελέγχου και τον εξοπλισμό της. Επίσης δεν ευθύνεται για τον μη εντοπισμό των παρακάτω στοιχείων:

  α) προβλήματα που δεν είναι τακτικώς επαναλαμβανόμενα (και κατά τη στιγμή του ελέγχου),
  β) ελαττώματα αποκρυπτόμενα με ενδεχόμενο δόλο,
  γ) ό,τι δε μπορεί να ελεγχθεί χωρίς αποσυναρμολόγηση τμημάτων ή καλυμμάτων του οχήματος,
  δ). οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με τη γνησιότητα και νομιμότητα των εγγράφων που προσκομίστηκαν κατά τον έλεγχο.
 1. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή βλαβών κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του οχήματος προς έλεγχο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ ή κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος γενικά, δεν ευθύνεται η ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ  για την αποκατάσταση των αυτών ζημιών.

 

6. Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη. Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δε θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.